Kraftverket vid Lidekvarn.
Kaveldun.
Lidekvarn är området vid Mörrumsån, som är gränsen mot Tjureda. Här har förr funnits sågverk, kvarnar, stampverk och kraftverk, det senare är fortfarande i drift.

Området är kulturminnesmärkt och på skylten kan man läsa:
"Från industrihistorisk synpunkt har vattenkraften vid Lidekvarn alltsedan 1600-talet varit av stor betydelse för socknarna Tolg och Tjureda. Platsen har varit centrum för kvarndrift, sågverk och stampverk. Bland många andra verksamheter fanns här en kort period ett garveri. För att kunna utnyttja vattenkraften effektivt uppfördes tidigt fördämningar, som gav rejäla vattenmagasin och som tappades i samband med drift. Under 1976 restaurerades det nedre av dessa dammfästen."
Väster om bron.